วิชาการแปลความหมายของคำจากโครงสร้างของคำและบริบท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความเข้าใจคำศัพท์โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากโครงสร้างของคำและบริบท โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้นจำนวน 10 บท โดยใช้เวลาในการศึกษา จำนวน  1 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย 1) บทเรียนฝึกเสริมทักษะความเข้าใจคำศัพท์โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากโครงสร้างของคำและบริบท จำนวน 10 บท 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจคำศัพท์ก่อนเรียน และหลังเรียน ในแต่ละบท  3)  แบบแบบฝึกหัดในแต่ละบท

           วิชาการแปลความหมายของคำจากโครงสร้างของคำและบริบท จะช่วยให้นักเรียนความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ของนักเรียน หลังการทำชุดฝึก และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแปลในระดับที่สูงขึ้น

วิชาต้นแบบ 3 บท