คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาคณิตศาสตร์     รหัสวิชา ค31102         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           เวลา 60  ชั่วโมง

 

ศึกษา สถิติและความน่าจะเป็น เกี่ยวกับ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร  การสื่อความหมาย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และการใช้ทักษะชีวิต

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ