ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

1

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ประชาสัมพันธ์
by Admin User - Saturday, 3 October 2015, 8:49 PM
 

ครู-อาจารย์ และนักเรียนคนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ หรือมีปัญหาในการเข้าเรียน สามารถติดต่อได้ที่ e-mail : krusarawut@hotmail.com หรือ sarawut@photha.ac.th หรือกรณีเร่งด่วนได้ที่เบอร์ 089-0585590 

 
Picture of Admin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
by Admin User - Saturday, 3 October 2015, 1:23 PM
 

รายชื่อผู้ใช้และรหัส การเข้าใช้งานของนักเรียน ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12bDpzG1pSCk-ghTGrgK2Ejmr7r7nVSeta0STUYCWBjo/edit#gid=2105356001

 
Picture of Admin User
คำขอเปิดสร้างวิชา (สำหรับครูผู้สอน)
by Admin User - Saturday, 25 July 2015, 9:44 AM
 

ครูผู้สอนท่านใดที่ต้องการเปิดสร้างรายวิชา สามารถกรอกแบบคำร้อง ได้ที่นี้ http://www.photha.com/lms/course/request.php? 

 หมายเหตุการใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน