ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมของโรงเรียน


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 5 มีนาคม 2020, 1:48PM
 
รูปภาพของAdmin User
นวัตกรรมการศึกษา
โดย Admin User - ศุกร์, 28 กันยายน 2018, 11:06AM
 

1

คลิก

 
รูปภาพของAdmin User
ประชาสัมพันธ์
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2018, 11:33AM
 

ครู-อาจารย์ และนักเรียนคนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ หรือมีปัญหาในการเข้าเรียน สามารถติดต่อได้ที่ e-mail : krusarawut@hotmail.com หรือ sarawut@photha.ac.th 

แบบสมัครการใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน คลิก

ดูผลการสมัคร  คลิก

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(48 คำ)