วิชาต้นแบบ 3 บท

ศึกษาแผนที่ ระบบเวลา ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ และความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆได้ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการศึกษาได้เหมาะสม สามารถวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางป้องกัน และผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย