คู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์ เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้อง และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL: http://www.lms.sru.ac.th เป็น Moodle Version 3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้ตามสะดวก ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ทั้งผู้สอนและ ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สนทนา กระดานถาม-ตอบ

คลิก