แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ คำอธิบาย
แหล่งข้อมูล รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบแบบ Aiken format
URL คู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์ เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้อง และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL: http://www.lms.sru.ac.th เป็น Moodle Version 3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้ตามสะดวก ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ทั้งผู้สอนและ ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สนทนา กระดานถาม-ตอบ

คลิก 

URL vdo การใช้งาน moodle
URL คู่มือการใช้งานสำหรับครูผู่้สอน
URL รายชื่อ e-Mail ครูโพธาฯ
URL การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ม.นเรศวร
URL โปรแกรม
URL ตัวอย่างการรายงานการใช้นวัตกรรม
Folder โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ค่า t E1/E2 ความพึงพอใจ
URL โปรแกรมจับภาพหน้าจอ
Page ขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบปรนัย และการนำเข้าระบบ แบบทีละหลาย ๆ ข้อ