ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีจากวัฒนธรรมต่างๆ อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัยสำคัญที่มีต่ออิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
หลักการขับร้อง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศ

โดยใช้กระบวนการจำแนก วิเคราะห์ การอธิบาย กระบวนการฝึกปฏิบัติ ความริเริ่มสร้างสรรค์งานดนตรีไทย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการของตนเองได้ และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย