คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาพื้นฐานโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างภาพกราฟิก  การสร้างข้อความ  การใช้งาน  Symbol  และ  Library  การสร้างภาพเคลื่อนไหว  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว  การนำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว  การเผยแพร่ชิ้นงาน

          ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิก  การสร้างข้อความ  การใช้งาน  Symbol  และ  Library  การสร้างภาพเคลื่อนไหว  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว  การนำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว  การเผยแพร่ชิ้นงาน

          เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึก  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม