ศึกษาระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก  ตลาดและประเภทของตลาด  การกำหนดราคาตามอุปสงค์ อุปทาน  การกำหนดค่าจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง         

ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ  รายได้ประชาชาติ  การเปิดสเรีทางเศรษฐกิจ  การค้าระหว่างประเทศและนโยบาย  องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค  ปัจจัยที่นำไปสู่การพึ่งพา  การแข่งขัน  การขัดแย้งและการประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

       โดยใช้วิธี  การอธิบาย  การอภิปราย  การสืบค้นข้อมูลทางเศรษฐกิจ  การยกตัวอย่าง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  หลักการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดในการผลิต  การบริโภค  ได้อย่างมีประสิทธืภาพและคุ้มค่า  ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบสหกรณ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน  ระดับประเทศและสังคมโลก  มีจิตสาธารณะ  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  และมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก