ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน  การจัดการ ในวิชางานเขียนแบบ หลักการใช้เส้น การจัดหน้ากระดาษ การเขียนตัวอักษร การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบประเภทต่าง ๆ สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย   ภาพตัด ภาพออบลิค ภาพไอโซเมตริก การเลือกใช้ เก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือในงานเขียนแบบ


ปฏิบัติการจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษรสัญลักษณ์ เขียนรูปฉาย รูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริกและรูปทรงเรขาคณิต ประเมินปรับปรุงการทำงานและผลผลิตให้ดีอยู่เสมอ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ สามารถเขียนแบบและอ่านแบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ  และให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด สะอาด ประณีต รอบคอบ มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดีในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีได้


ตัวชี้วัด

1.       บอกความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนแบบ

2.       เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบได้ถูกต้อง

3.       มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รูปร่าง และรูปทรงเรขาคณิต

4.       เขียนภาพออบบลิคได้ (Oblique)

5.       เขียนภาพไอโซเมตริกได้  (Isometric)

6.       เขียนภาพแบบทัศนียภาพได้ (Perspective)

7.       อ่านและเขียนแบบภาพฉายได้

8.       อ่านและเขียนแบบภาพตัดได้

9.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีต เรียบร้อย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม