คณะผู้จัดทำ

 • นายอัมพร  ชมเด็จ
 • นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
 • นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 • นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 • นางสุพัตรา  ชมเด็จ
 • น.ส.อินทิรา  ศิลปศร
 • นายสามารถ  จิตจรัส
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.วรรณพร ทองสมนึก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น.ส.ปัทมา รุ่งสิทธิวรรณ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสนองภัทร สุธีรวงศ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น.ส.ประภาพร บุญลา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น.ส.อรธีรา สุวรรณประเสริฐ
Facebook Comments