ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์
อวัยวะสืบพันธุ์ของชายและหญิงประกอบด้วย อวัยวะ สืบพันธุ์ภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์
ภายนอก

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย  (Male GenitalOrgan) 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบสืบพันธุ์

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย  แบ่งเป็น  2  ส่วน คือ 

1.  อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่  ถุงอัณฑะ ลึงค์

     1.1  ถุงอัณฑะ (Scrotum)  เป็นส่วนของผิวหนังที่ไม่มีไขมันใต้ผิวหนัง  ยื่นลงมาจากหน้าท้อง มีกล้ามเนื้อเรียบปรากฏอยู่ (Dartus muscle)  เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยปรับอุณหภูมิของอัณฑะ ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกาย ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส

  1.2  ลึงค์ (Penis)  เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกาย อยู่ระหว่างอัณฑะทั้ง 2 ข้าง ภายในมีท่อปัสสาวะ มีช่องเปิดสำหรับขับน้ำอสุจิและน้ำปัสสาวะออกมา

2.  อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ได้แก่ อัณฑะ ท่อและต่อมต่างๆ

     2.1  อัณฑะ (Testis)   มี 2 อัน ภายในมีหลอดสร้างอสุจิ ทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิและผลิตฮอร์โมนเพศชาย 

     2.2  หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis) มีลักษณะเป็นท่อเล็กๆยาวมาก ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้น

     2.3  ท่อนำอสุจิ (Vas Deferens)  เป็นท่อต่อจากส่วนหางของหลอดเก็บอสุจิ ยาวประมาณ 1 นิ้ว ทำหน้าที่นำอสุจิจากอัณฑะเข้าไปในช่องท้อง

     2.4  ถุงพักอสุจิ (Seminal Vescicle)  เป็น  2  ถุง  อยู่หลังและต่อกับกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่สร้างอาหารสำหรับอสุจิ (Seminal fluid)  ในอาหารประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทส กับโปรตีนโกลบูลิน

     2.5  ท่อฉีดอสุจิ (Ejaculatory Duct)  เป็นท่อสั้นๆ เปิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะ ตรงบริเวณต่อมลูกหมากยาวประมาณ  2  เซนติเมตร บางครั้งเรียกว่า หลอดฉีดน้ำกาม ท่อนี้ทำหน้าที่บีบตัว ขับน้ำอสุจิ (Semen)

     2.6  ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland)  เป็นต่อมที่อยู่รอบท่ออสุจิ อยู่ด้านล่างกระเพาะปัสสาวะ มีหน้าที่สร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆเพื่อใช้ล้างความเป็นกรดที่ท่อปัสสาวะของเพศชายและช่องคลอดของเพศหญิง

    2.7  ต่อมกลั่นเมือก (Urethral Gland)  ได้แก่  ต่อมคาวเปอร์(Cowper gland) อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะ มีฤทธิ์เป็นเบส

อสุจิ (Spermatozoa)  เป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตไปเป็นตัวใหม่โดยลำพังไม่ได้  จะต้องรวมกับไข่เสียก่อนเสมอไป  อสุจิประกอบด้วยโครงสร้าง  3  ส่วน คือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบสืบพันธุ์อสุจิ

  1.  ส่วนหัว  เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการผสมพันธุ์ ที่ปลายหัวเรียกว่า อะโครโซม ใช้สำหรับเจาะไข่ในส่วนหัวนี้จะมี  DNA  อยู่มาก

 2.  ส่วนลำตัว  มีลักษณะเป็นทรงกระบอก  ส่วนบนสุดจะคอดเรียกว่า คอ

  3.  ส่วนหาง  ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ  ต้นหาง  และ  ปลายหาง

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง  (Female GenitalOrgan) 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงแบ่งเป็น  2  ส่วน คือ

1.  ส่วนภายนอก  ได้แก่  คลิทอริส แคมใหญ่ แคมเล็ก เวสทิบุล เยื่อพรหมจารีย์ รวมทั้งต่อมสร้างน้ำเมือกบริเวณช่องคลอด

     1.1  คลิทอริส  (Clitoris) เทียบได้กับลึงค์ในเพศชาย  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ทำให้เกิดการแข็งตัว โดยให้เลือดมาคั่ง

     1.2  แคมใหญ่ (Labia Majora) เป็นปุ่มนูนขนาดใหญ่  2  อัน ซึ่งประกอบด้วย ต่อมน้ำมัน ไขมัน มีขน(Pubic hair) ปกคลุมอยู่ด้านบนของแคมใหญ่จะรวมกันเป็นเนินหัวเหน่า (Mons pubis)     

     1.3  แคมเล็ก (Labia Majora) มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มของปุ่มนูนของผิวหนังเหมือนกัน  แต่ไม่มีไขมัน ไม่มีขน   ด้านหลังจะมารวมกันเป็นฝีเย็บ (Fourchette)  ซึ่งจะฉีกขาดในตอนคลอด

     1.4  เวสทิบุล (Vestibule)  เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของช่องคลอด  จะมีเยื่อพรหมจารีย์ (Hymen) ปิดอยู่ มีช่องเปิดของท่อปัสสาวะ และช่องเปิดของช่องคลอดรวมอยู่ มีต่อมน้ำเมือกและต่อมเหงื่อมาเปิดด้วย

     1.5  ต่อมสร้างน้ำเมือก  (Vestibula Gland)  อยู่ที่บริเวณแคมเล็ก  ทำหน้าที่สร้างสารเมือก เพื่อการหล่อลื่น

2.  ส่วนภายใน  ได้แก่  รังไข่  มดลูก  และ ช่องคลอด 

  2.1 รังไข่ (Ovary) มี 2 อันอยู่คนละข้างของมดลูก ทำหน้าที่สร้างไข่และฮอร์โมนเพศหญิง โดยปกติจะมีการตกไข่ทุกๆ 28 วัน โดยแต่ละครั้งจะตกเพียงใบเดียวจากรังไข่แต่ละข้างสลับกันทุกเดือน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ระบบสืบพันธุ์หญิง

2.2  ท่อนำไข่ (Oviduct)  เป็นท่อซึ่งด้านหนึ่งติดกับมดลูกอีกด้านหนึ่งอิสระอยู่ใกล้ๆ รังไข่ เป็นทางผ่านของไข่และอสุจิ  ซึ่ง จะพบกันประมาณ 1 ใน 3  ของท่อนำไข่

2.3  ช่องคลอด (Vagina)  อยู่ระหว่างทวารหนัก กับปากท่อปัสสาวะผนังด้านในมีเยื่อเมือกบุอยู่ ยืดหดได้ดี ที่ปากช่องคลอดมีกล้ามเนื้อหูรูสามารถบังคับได้

2.4  มดลูก (Uterus)  มีขนาดกว้าง  2  นิ้ว  ยาว  3  นิ้ว และหนา  1  นิ้ว อยู่ในช่องท้องน้อย ผนังยืดหดได้มากเป็นพิเศษ  และขยายตัวได้มากในเวลาตั้งครรภ์

การปฏิสนธิหมายถึง กระบวนการที่เซลล์ของเพศชาย (อสุจิ) เข้าไปผสมรวมกับเซลล์ของเพศหญิง (ไข่) 

แล้วทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาเมื่ออสุจิที่แข็งแรงที่สุดแหวกว่ายไปถึงไข่ ส่วนหัวของอสุจิจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ย่อยสลายเยื่อหุ้มของไข่เพื่อเข้าไปในไข่ และเมื่ออสุจิแทรกตัวเข้าไปแล้ว ส่วนหางของอสุจิที่เป็นเยื่อหุ้มจะทำหน้าที่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับเยื่อหุ้มไข่ปิดช่องทางไม่ให้อสุจิตัวอื่นเข้ามาได้อีก

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson7.phph

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/ngenprivate/2013/th/known_private6/207-famale-organ.html

http://cms573.bps.in.th/group1/humen-reproduction-system

Facebook Comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *