พุทธสาวกพุทธสาวิกา

hqdefaulthqdefault

จุดประสงค์

 1. รู้จักประวัติพุทธสาวกสาวิกา
 2. นำคุณธรรมของพุทธสาวกสาวิกามาปฏิบัติ

 

เนื้อหา

จงสรุปประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่างดังต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียดในแต่ละชื่อ)

 1. พระนางมัลลิกา 
 2. พระอัสสชิ
 3. หมอชีวกโกมารภัจจ์
 4. พระกีสาโคตมี 
 5. พระธัมมทินนาเถรี
 6. พระโมคคัลลานะ
 7. นางจูฬสุภัททา
 8. พระอานนท์
 9. พระปฏาจาราเถรี
 10. สุมนมาลาการ
 11. พระสารีบุตร
 12. พระองคุลีมาล
 13. จิตตคหบดี
 14. พระอนุรุทธะ
 15. พระนาคเสน- พระยามิลินท์
 16. สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
 17. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 18. สุชีพ ปุญญานุภาพ
 19. พระธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ
 20. ดร.เอ็ม เบคการ์
 21. พระปัญญานันทภิกขุ
 22. พระนารายณ์มหาราช
 23. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 24. พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)
 25. พระธรรมปิฏก ป.อ.ปยุตฺโต
 26. อนาคาริก ธรรมปาละhttps://jiab007.wordpress.com/2012/10/10/ประวัติพุทธสาวก-พุทธสา

 

Facebook Comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *