อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เรื่อง  สัญญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เว็บโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

 

images1

จุดประสงค์การเรียนรู้month

นักเรียนสามารถ

 1. อ่านและบอกความหมายของจำนวนที่ใช้สัญลักษณ์   < , > ,≤   ,≥   และ  ≠  ได้

1.1  สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน

ทบทวน

นักเรียนเคยรู้จักสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนต่อไปนี้มาแล้ว

 

=   อ่านว่า เท่ากับ    เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ “ เท่ากับ ”   หรือ   “ เท่ากัน ”

เช่น     1 + 3 = 4         อ่านว่า     1 + 3  เท่ากับ  4

หมายถึง     1 + 3  มีค่าเท่ากับ  4

อีกนัยหนึ่งคือ    1 + 3  กับ  4  มีค่าเท่ากัน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

≠      อ่านว่า ไม่เท่ากับ   เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์   “ ไม่เท่ากับ ”   หรือ   “ ไม่เท่ากัน ”

เช่น      –1  2      อ่านว่า     –1  ไม่เท่ากับ  2

หมายถึง      –1  มีค่าไม่เท่ากับ  2

อีกนัยหนึ่งคือ    –1 กับ 2  มีค่าไม่เท่ากัน

b – 4     อ่านว่า     b ไม่เท่ากับ  – 4

หมายถึง     b  มีค่าไม่เท่ากับ  – 4

อีกนัยหนึ่งคือ    b  กับ – 4  มีค่าไม่เท่ากับ

images-1   

<       อ่านว่า   น้อยกว่า     เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์   “ น้อยกว่า ”   หรือ   “ ไม่ถึง ”

เช่น      2 < 5        อ่านว่า     2  น้อยกว่า  5

หมายถึง  2  มีค่าน้อยกว่า  5

อีกนัยหนึ่งคือ     2  มีค่าไม่ถึง

x < –3          อ่านว่า     x  น้อยกว่า  –3

หมายถึง        x  มีค่าน้อยกว่า  –3

อีกนัยหนึ่งคือ     x  มีค่าไม่ถึง  –3

images

  >         อ่านว่า   มากกว่า    เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์   “ มากกว่า ”   หรือ   “ เกิน ”

เช่น      5 > 3     อ่านว่า     5  มากกว่า  3

หมายถึง   5  มีค่ามากกว่า  3

อีกนัยหนึ่งคือ     5  มีค่าเกิน  3

a > 0                อ่านว่า     a  มากกว่า  0

หมายถึง     a  มีค่ามากกว่า  0

อีกนัยหนึ่งคือ     a  มีค่าเกิน  0

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-2

นอกจากสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วเรายังใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงความสัมพันธของจำนวน


≤   อ่านว่า   น้อยกว่าหรือเท่ากับ         เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์   “ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ”   หรือ   “ ไม่มากกว่า หรือ   “ ไม่เกิน ”

เช่น    –2 ≤  1          อ่านว่า   –2  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1

หมายถึง   –2  น้อยกว่า  1  ซึ่งเป็นจริง  หรือ  –2  เท่ากับ 1 ซึ่งไม่เป็นจริง  ถ้าเป็นจริงกรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าประโยค   –2≤ 1   เป็นจริง

อีกนัยหนึ่งคือ   –2  มีค่าไม่มากกว่า 1

หรืออีกนัยหนึ่งคือ   –2  มีค่าไม่เกิน  1

a≤ 0               อ่านว่า   a  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0

หมายถึง   a  น้อยกว่า  0   หรือ  a  เท่ากับ  0

ถ้าเป็นจริงกรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าประโยค  a  ≤  0  เป็นจริง

ซึ่งประโยค   a ≤   0  จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ขึ้นอยู่กับค่าของ  a

อีกนัยหนึ่งคือ   a  มีค่าไม่มากกว่า  0

หรืออีกนัยหนึ่งคือ   a  มีค่าไม่เกิน  0

cute38

 

≥     อ่านว่า   มากกว่าหรือเท่ากับ     เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์   “ มากกว่าหรือเท่ากับ ”   หรือ   “ ไม่น้อยกว่า ” หรือ   “ ไม่ต่ำกว่า ”

เช่น       –1 ≥ –5            อ่านว่า   –1  มากกว่าหรือเท่ากับ  –5

หมายถึง   –1  มากกว่า –5  ซึ่งเป็นจริง  หรือ –1 เท่ากับ –5 ซึ่งไม่เป็นจริง

ถ้าเป็นจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ถือว่าประโยค –1 ≥ –5  เป็นจริง

อีกนัยหนึ่งคือ   –1  มีค่าไม่น้อยกว่า  –5

หรืออีกนัยหนึ่งคือ   –1  มีค่าไม่ต่ำกว่า  –5

 

a  ≥ b                อ่านว่า   a  มากกว่าหรือเท่ากับ  b

หมายถึง   a  มากกว่า b   หรือ   a  เท่ากับ  b

ถ้าเป็นจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ถือว่าประโยค  a ≥ b  เป็นจริง

ซึ่งประโยค  a ≥ b  จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงขึ้นอยู่กับค่าของ  a  และ  b

อีกนัยหนึ่งคือ   a  มีค่าไม่น้อยกว่า  b

หรืออีกนัยหนึ่งคือ   a  มีค่าไม่ต่ำกว่า  b

cutecolorsfee4

กิจกรรมที่ 1.1

เรื่อง  สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์

ตัวอย่าง

 1. 0 ≤ 4              อ่านว่า     0  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  4

หมายถึง     0  น้อยกว่า  4  หรือ  0  เท่ากับ  4

อีกนัยหนึ่งคือ     0  มีค่าไม่มากกว่า  4

หรืออีกนัยหนึ่งคือ     0  มีค่าไม่เกิน  4

 

 1. –5 ≤ x < 2     อ่านว่า     x  มากกว่าหรือเท่ากับ  –5   แต่น้อยกว่า  2

หมายถึง     x  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  –5 และ x  มีค่าน้อยกว่า  2

 

 1. –2 > –5       อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

 1. 2. – 4 < 0   อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

 1.  3. x ≥ 3      อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

 1. 4. m > 15    อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

 1. 0 < a ≥ 5   อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

images-3

สรุป    สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน

 

=        อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ …………………………………………………………….

≠        อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ …………………………………………………………….

<        อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………..

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ …………………………………………………………….

>        อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………..

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ …………………………………………………………….

≤        อ่านว่า ……………………………………………………………………………………………….

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ ……………………………………………………………

≥       อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………..

เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ ……………………………………………………………

 

wallpaper-cartoon11

แบบฝึกที่ 1              

จุดประสงค์การเรียนรู้    อ่านและบอกความหมายของจำนวนที่ใช้สัญลักษณ์  < , >, ≤ , ≥   และ  ≠ ได้

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์

 ตัวอย่าง   

 1. 2 < 5            อ่านว่า     2  น้อยกว่า  5

หมายถึง     2  มีค่าน้อยกว่า  5

อีกนัยหนึ่งคือ     2  มีค่าไม่ถึง  5

 

 1. –1 ≤ 4          อ่านว่า     –1  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  4

หมายถึง     –1  มีค่าน้อยกว่า  4  หรือ  –1  มีค่าเท่ากับ  4

อีกนัยหนึ่งคือ     –1  มีค่าไม่มากกว่า  4

หรืออีกนัยหนึ่งคือ     –1  มีค่าไม่เกิน  4

 

 1. 0 < x  ≤ –3    อ่านว่า     x  มากกว่า  0  แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  –3

หมายถึง     x  มีค่ามากกว่า  0  และ x  มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  –3

 1. x ¹ 8           อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. – 4 < 0       อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………..

หมายถึง …………………………………………………………………………………………………………………………

 1. m > – 6       อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………..

หมายถึง …………………………………………………………………………………………………………………………

 1. x < 15           อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………….

หมายถึง ………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. x≤ –10         อ่านว่า …………………………………………………………………………………………………

หมายถึง ……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. a £ b             อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 3 < x < 5      อ่านว่า ………………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 0 < x ≤ 1              อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. –10 > a < 10        อ่านว่า ………………………………………………………………………………………..

หมายถึง ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. –2 ≥ y < 2             อ่านว่า ……………………………………………………………………………………….

หมายถึง ……………………………………………………………………………………..

แบบฝึกที่ 2

จุดประสงค์การเรียนรู้    อ่านและบอกความหมายของจำนวนที่ใช้สัญลักษณ์    < , >, ≤ , ≥และ ≠ ได้

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเติมสัญลักษณ์  < , >, £ , ³  หรือ  ¹  ซึ่งมีความหมายตรงกับข้อความที่กำหนดให้

ตัวอย่าง           ไม่น้อยกว่า      ใช้สัญลักษณ์       ³

 

 1. มากกว่า                             ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 2. ไม่ถึง                                 ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 3. ไม่เกิน                               ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 4. เกิน                                    ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 5. ต่ำกว่า                               ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 6. ไม่น้อยกว่า                        ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 7. น้อยกว่าหรือเท่ากับ          ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 8. ไม่ต่ำกว่า                           ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 9. น้อยกว่า                             ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….
 10. มากกว่าหรือเท่ากับ           ใช้สัญลักษณ์ ………………………………………………………….

 

lovely5

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
One Comment

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *