คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง การใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทาง บทสนทนา เรื่องสั้น ข่าว นิทานและบทความ ภาษาในการเขียนแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และการเล่าประสบการณ์ การสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ