อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินได้ถูกต้องทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ ฟังและอ่านออกเสียงประโยค ข้อความสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ สื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย มีทักษะการใช้ภาษาจีน (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน)  สื่อสารตามหัวข้อเกี่ยวกับการถามชื่อ – สกุล  การกระทำหรือสภาวะไม่ได้เกิดขึ้น   โดยใช้ประโยคง่ายๆสื่อความหมายตามสถานการณ์ต่างๆ  และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ   เพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อใฝ่เรียนใฝ่รู้มุ่งมั่นในการทำงานและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีวินัยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะ  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยใช้ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และกระบวนการสร้างเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารกับบุคคลในชุมชน เกิดเจตคติที่ดี และเห็นประโยชน์ตระหนักในคุณค่าของวิชาภาษาจีน เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ