ศึกษาหลักทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของ ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร้างงานและสามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการเพื่อประยุกต์ใช้ในการ สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง  ๒  มิติและ ๓  มิติ มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ใน หลักการออกแบบ และเพื่อนำทักษะที่จำเป็นไปใช้ในการประกอบอาชีพ  เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและ เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากลได้  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและเห็น คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล