รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม  สารประกอบและธาตุ  สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กระบวนการเกิดดิน  หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติบางประการของดิน  การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของหิน  ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหิน   วัฏจักรหิน   ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่  ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของแร่  กระบวนการเกิด แหล่งสำรวจในประเทศ และการนำไปใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ธรณีพิบัติภัย  ลักษณะโครงสร้างโลก  ความสัมพันธ์ของระบบโลก   กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก  แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม