คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา   ศิลปะ ๕                      รหัสวิชา  ศ ๒๓๑๐๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                                                    จำนวน   ๐.๕   หน่วยกิต

……………………………………………………………………………………………………


  คำอธิบายรายวิชา 

               ระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ และ

หลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินและของตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์ ฝึกวิเคราะห์

และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา วิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบและคุณค่าในการสร้างงานทัศนศิลป์

ของตนเองและผู้อื่น มัทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลอย่างน้อย 3 ประเภท สามารถ

ผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการให้เป็นเรื่องราว เพื่อบรรยายเหตุการณ์

ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และเลือกงานทัศนศิลป์

โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ

              โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อถ่ายทอด

ประสบการณ์และจินตนาการ

              เห็นคุณค่าเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่ละยุคสมัย

รหัสตัวชี้วัด

ศ.๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ม.๓/๕  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙

ศ ๑.๒ ม.๓.๑