ศึกษาความรู้พื้นฐาน เรื่องของการเคลื่อนไหวและทักษะต่างๆของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสตามลำดับขั้นตอน โดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางและมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง มีคุณธรรมและเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  นำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม