ศึกษาศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เกี่ยวกับการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็น ศาสนาประจำชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย การพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ - โทษ และทางออก การสวดมนต์แปล การแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ การเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัด วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพระภิกษุ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน คำอาราธนาต่าง ๆ ประวัติและความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ และเทศกาลสำคัญ

          ศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น กฎหมายการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ ความคล้ายคลึงและความต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการเจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

      และบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ ปฏิบัติตามหลักธรรม อธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน นำไปพัฒนา แก้ปัญหา พัฒนาจิต วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญา ปฏิบัติตน ศึกษาเรียนรู้ นำเสนอ บำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีกรรม ระบุ อภิปราย และแสดงออก

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีศรัทธา
ที่ถูกต้อง ตระหนัก ยึดมั่น เห็นคุณค่า เป็นแบบอย่าง เป็นศาสนิกชนที่ดี ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย เกิดความสามารถ