รายวิชา  การจัดการฐานข้อมูล Access  รหัสวิชา ง20256  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

ชื่อครูผู้สอน    ครูพรสุดา  อบเชย

 

มาตรฐานการเรียนรู้

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ

ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูลในตารางประมวลผลข้อมูลในตารางสร้างแบบสอบถาม     สร้างฟอร์ม    สร้างรายงาน   จัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจมีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น    และสามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑  เข้าใจ   เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้


คณิตศาสตร์ ค23102 อ.สุวิทย์

การทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3