รายวิชา  การจัดการฐานข้อมูล Access  รหัสวิชา ง20256  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 ชื่อครูผู้สอน    ครูพรสุดา  อบเชยคณิตศาสตร์ ค23102 อ.สุวิทย์

การทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3