"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

การเข้าเรียนชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนีกเรียน ส่วนรหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่าง เช่น นร เกิดวันที่ 1 มกราคม 2550 ใส่รหัสผ่านเป็น 01/01/2550

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
สมัครสมาชิกใช้งาน moodle สำหรับครูใหม่ 2563
by Admin User - Sunday, 17 May 2020, 2:43 PM
 

ครูเข้าร่วมการเรียนกการสอนออนไลน์ 

แบบสมัครการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วย e-Learning (LMS) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

https://forms.gle/KLop5oLoHJc24eUu7

 
Picture of Admin User
รายชื่อผู้ใช้และรหัสการเข้าใช้งานของนักเรียน
by Admin User - Thursday, 5 March 2020, 1:48 PM
 
Picture of Admin User
นวัตกรรมการศึกษา
by Admin User - Friday, 28 September 2018, 11:06 AM
 

1

คลิก